serwis@reperator.eu

(+48) 692 585 438

W związku z obowiązującymi przepisami, normami oraz  aby  świadczyć fachową i kompleksową obsługę naszych klientów, dysponujemy odpowiednim i profesjonalnym sprzętem do walidacji i kalibracji źródeł spawalniczych, renomowanego producenta EWM. Norma ISO 3834 ”Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”, stosowana indywidualnie lub wraz z normą ISO-9001, nakłada konieczność stosowania/dokonywania walidacji procesów jak i urządzeń spawalniczych.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, możemy zaoferować Państwu usługę walidacji i kalibracji źródeł spawalniczych zgodnie z normą PN-EN 50504, gwarantującą prawidłową realizację zadanych parametrów spawalniczych przez źródło i ich kontrolę oraz godność z instrukcją spawalniczą WPS.

 

Przyrząd kalibrujący:        Bank obciążenia:             Pomiar prędkości obrotowej podajnika:      Pomiar przepływu gazu osłonowego:

EWM – KLE 2                     EWM – LS 600A              TESTO – 470                                                     Red-y Compact Meter GCM
Do wszystkich przyrządów posiadamy deklaracje zgodności CE oraz certyfikaty legalizacji, poświadczające o ważnych badaniach sprzętu.
Personel obsługujący przyrządy dysponuje uprawnieniami do wykonywania pomiarów urządzeń SEP kategorii „E” i „D” oraz zaświadczeniami producenta (EWM AG i Sonel S.A.) o odbytym szkoleniu w siedzibach producentów,  z zakresu wykonywania walidacji/kalibracji i pomiarów bezpieczeństwa w eksploatacji urządzeń do spawani łukowego (do wglądu w zakładce „Certyfikaty i Szkolenia).
Walidacja – kalibracja trochę teorii…
Aby dobrze opisać zagadnienia związane z walidacją urządzeń spawalniczych i technicznych metod

ich  wykonywania,  na  samym  wstępie  trzeba  wyjaśnić  na  czym  polega  walidacja  a  na  czym

kalibracja która jest często mylona z walidacją.
Kalibracja –  polega  na  zmierzeniu  występującego  błędu,  pomiędzy  wskazaniami  przyrządów

urządzenia spawalniczego a wzorcowymi miernikami. To znaczy że podczas kalibracji stwierdzamy

ile „oszukują” wskazania mierników na urządzeniu i wówczas podejmujemy działania zmierzające

do zminimalizowania błędu do dopuszczalnych 5% w klasie standardowej.
Walidacja – polega  na  weryfikacji  zadawania  i  kontroli  procesu przez  urządzenie  (realizacji  ustawionych

parametrów) wymaganych przez producenta urządzenia i karty procedur spawania WPS, w oparciu o

normę  PN-EN  50504.  A więc,  należy  sprawdzić  czy  zadane  parametry  są  w  rzeczywistości

„realizowane/wykonywane” w procesie spawalniczym.
W  odróżnieniu  do  kalibracji,  w  której  porównywane  są  dwa  punkty  pomiarowe:
prąd i napięcie  na wyświetlaczu  urządzenia,
względem

prądu i napięcia  na  przyrządzie  pomiarowym  (wzorcu),

w  ten sposób  stwierdza  się  błąd  wskazania  miernika  na  urządzeniu.
Walidacja polega  na porównaniu  trzech wartości:
prądu i napięcia  ZADANEGO,
prądu  napięcia  WSKAZANEGO  przez spawarkę
prądu/napięcia  FAKTYCZNEGO  jakie  jest  zmierzone  przez  przyrządy  walidacyjne.

Zatem  walidacja  polega  na  pomiarze  różnicy  pomiędzy  tym  czego  oczekujemy  od  urządzenia  (co

Ustawiliśmy, co wymaga karta procesu spawania WPS), tym co urządzenie „pokazuje” a tym co jest w

rzeczywistości realizowanie na spawanym materiale.
W  tej  różnicy  kryje  się  cała  waga  sprzętu  walidacyjnego.  Wykonania  pomiaru  błędu  wskazania,

można  wykonać  z  zastosowaniem  zwykłego  rezystora  spawalniczego  i  miernika  cęgowego.

Wystarczy  obciążyć  źródło  stałą  rezystancją,  poczekać  na  ustabilizowanie  się  parametrów, spisać

wyniki  i  już  wiemy  o  ile  przekłamuje  miernik  spawarki – wykonano  kalibrację.
Jednakże  jeziorko spawalnicze  nie  ma  charakterystyki  czysto  rezystancyjnej.  Na  jeziorku  spawalniczym  następuje spadek  napięcia,  różny  w  zależności  od  metody  spawalniczej.  Mimo  że  w  normie  PN-EN  50504

napisano że należy zastosować obciążenie rezystancyjne, to autor ma na myśli zabezpieczenie źródła

przed  uszkodzeniem  i  nie  dopuszczeniem  do  prądu  udarowego i  nie  pisze  wprost  że  jest  to

optymalna  metoda  pomiaru,  lecz  dopuszcza  alternatywne  możliwości  obciążenia  źródła spawalniczego. Spowodowane jest to waśnie charakterem łuku spawalniczego. Statyczne obciążenie rezystancją nie oddaje natury łuku spawalniczego.
Aby rzetelnie wykonać pomiar prądu i napięcia (w szczególności  napięcia  w  metodzie  MIG/MAG),  źródło  obciążenia  powinno  zapewniać  spadek napięcia  odpowiedni  do  metody  spawalniczej.  Takie  warunki  spełnia  właśnie  urządzenie  EWM, z wbudowanym  blokiem  diodowym  realizującym  i  symulującym  spadek  napięcia  łuku spawalniczego. Rezystancyjny charakter i bezwładność cieplna opornicy spawalniczej (tym często są najpopularniejsze źródła obciążenia), co ma wpływ na wypaczenie wyniku pomiaru a rzeczywistych wartości.

Blok diodowy w Load Bank-u EWM-a minimalizuje niekorzystne właściwości rezystora obciążeniowego i uwiarygodnia  wynik  walidacji  jako  najbardziej  zbliżony  do  rzeczywistego. Trzeba  jednoznacznie podkreślić że jest to urządzenie pasywne. Nie ma tu możliwości ustawienia wartości rezystancji! Gwarantuje to liniowość w całym zakresie pomiarowym z wykluczeniem „zewnętrznej ingerencji i nastaw”. Potwierdzone  jest  to  coroczną  kalibracją  urządzeń u  producenta  urządzenia.
Niektórzy  producenci  stosują przełączane  zestawy  rezystancyjne, co  oznacza  dopasowanie walidator-a  do  źródła  spawalniczego  i  zaprzecza  to  zasadzie  walidacji.  Mamy  zmierzyć  faktyczny stan  parametrów  spawalniczych,  czyli  zadać  i  zmierzyć  ustawione  parametry,  a  nie  zadać  i „dopasować” się aby otrzymać to co zadane. Stosowanie w walidator-ach styczników i przekaźników, które to mają płynnie przełączać rezystancję wprowadza niepotrzebną rezystancję i wpływa na wynik pomiaru, z czasem zwiększając błąd pomiaru. Tu rodzi się problem powtarzalnością wyników. Pomijam już aspekt awaryjności i kosztów eksploatacyjnych takich urządzeń.
Zakres walidacji zgodnie z normą PN-EN-50504 w klasie standardowej tj.:
sczytanie danych urządzenia z tabliczki znamionowej,
5-10 minutowe rozgrzanie urządzenia prądem znamionowym,
pomiar napięcia zasilania,
pomiar temperatury otoczenia (pracy urządzenia),
pomiar napięcia biegu jałowego spawarki (U0),
sczytanie prądów i napięć:
zadanych na panelu urządzenia,
rzeczywistych zmierzonych kalibratorem,
wyświetlonych przez spawarkę,
sczytanie zostaje 20 punktów pomiarowych dla różnych zakresów prądu i napięcia,
pomiar prędkości podawania podajnika drutu (dotyczy urządzeń MIG/MAG):
zadanych na panelu urządzenia,
rzeczywistych zmierzonych miernikiem prędkości,
wyświetlonych przez spawarkę,
sczytanie zostaje 5 punktów pomiarowych dla różnych zakresów prędkości podawania,
ewentualna korekta nieprawidłowych parametrów (jeżeli producent przewidział taką możliwość),
wyniki na bieżąco są przeliczane przez arkusz kalkulacyjny i podawane jako końcowy wynik badania: pozytywny/negatywny wraz z zmierzonymi błędami i dopuszczalnymi wartościami błędu,
pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu,
dokumentacja i archiwizacja danych pomiarów,
pomiary wykonywane są profesjonalnym przyrządami dedykowanymi do urządzeń spawalniczych:
EWM AG: LS 600A, KLE 2 oraz Testo 470.

aktualne świadectwo obowiązkowej  legalizacji przyrządów (w każdej chwili do wglądu klienta).

Comments are closed.